සමාගම ගැන

වසර 20 කට බිම ටයිල් නිෂ්පාදනය සහ පාවිච්චි කල අවධානය යොමු

1996 දී Hongyuan වතුර කාන්දු ආරම්භ කර, දැන් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ඒකාබද්ධ වෘත්තීය ජලය කාන්දු නොවන පද්ධති සපයන්නා බවට වර්ධනය විය, නිෂ්පාදනය සහ අලෙවි හා ඉදිකිරීම් එකලස් ගොඩනැගිලි කර්මාන්තයේ පදනම හා චීනය ජලය කාන්දු නොවන කර්මාන්තයේ නායකයා ලෙස මෙන්ම කටයුතු කරයි.

  • KF8A6651 [00_00_04] [20180905-114904-0]

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!