കമ്പനി കുറിച്ച്

20 വർഷം തറയിൽ ടൈലുകൾ ഉല്പാദനവും വില്പനയും ശ്രദ്ധ

1996 ൽ ഹൊന്ഗ്യുഅന് കയറാത്ത സ്ഥാപിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഗവേഷണ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കയറാത്ത സംവിധാനങ്ങൾ ദാതാവ് കയറി വികസിക്കുന്നു ചെയ്തു, ഉൽപ്പാദനവും വിൽപ്പനയും നിർമാണ ഒരു നിയമസഭാ കെട്ടിടം വ്യവസായം അടിസ്ഥാന ചൈനയും കയറാത്ത വ്യവസായത്തിന്റെ നേതാവ് പോലെ നന്നായി ലെ.

  • ക്ഫ്൮അ൬൬൫൧ [൦൦_൦൦_൦൪] [20180905-114904-0]

ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!